ورود

وندینگ ماشین پاپ‌کورن دریتا
درباره دریتا

درباره ما

این مجموعه فعالیت خود را در زمینه پژوهش، طراحی و تولید ماشین‌های صنعتی از سال ۱۳۸۰ آغاز کرده است. متخصصان این مجموعه با سعی و اهتمام خود اختراعات متعددی را با دیدگاهی جهانی و رویکردی ملی طی این سال‌ها به ثبت رسانده‌اند.

نظر به اینکه امروزه استفاده از میان وعده‌های سالم غذایی در درجه اول اهمیت جامعه قرار دارد و همچنین نیاز بیش از پیش به توسعه تولیدات داخلی و طیف وسیع بازار مصرف ماشین‌های فروش اتوماتیک، این مجموعه را بر آن داشت تا با بکارگیری دانش بومی در سال ۱۳۹۵، ماشین فروش اتوماتيك پاپ‌کورن با نام دریتا را طراحی و تولید نماید.

شایان ذکر است این محصول آزمون‌های میدانی و بررسی شرایط فروش را در بحران پاندمی کویید ۱۹ با موفقیت پشت‌سر گذاشته و بطور گسترده مورد توجه و اقبال عمومی قرار گرفته است.

همواره رسالت این مجموعه، نوآوری و توسعه کسب و کارهای کم ریسک در زمینه صنایع مواد غذایی به همراه افزایش سطح سلامت جامعه است.

این مجموعه فعالیت خود را در زمینه پژوهش، طراحی و تولید ماشین‌های صنعتی از سال ۱۳۸۰ آغاز کرده است. متخصصان این مجموعه با سعی و اهتمام خود اختراعات متعددی را با دیدگاهی جهانی و رویکردی ملی طی این سال‌ها به ثبت رسانده‌اند.

نظر به اینکه امروزه استفاده از میان وعده‌های سالم غذایی در درجه اول اهمیت جامعه قرار دارد و همچنین نیاز بیش از پیش به توسعه تولیدات داخلی و طیف وسیع بازار مصرف ماشین‌های فروش اتوماتیک، این مجموعه را بر آن داشت تا با بکارگیری دانش بومی در سال ۱۳۹۵، ماشین فروش اتوماتيك پاپ‌کورن با نام دریتا را طراحی و تولید نماید.

شایان ذکر است این محصول آزمون‌های میدانی و بررسی شرایط فروش را در بحران پاندمی کویید ۱۹ با موفقیت پشت‌سر گذاشته و بطور گسترده مورد توجه و اقبال عمومی قرار گرفته است.

همواره رسالت این مجموعه، نوآوری و توسعه کسب و کارهای کم ریسک در زمینه صنایع مواد غذایی بهمراه افزایش سطح سلامت جامعه است.